پايگاه ميوه و سبزي ايران

فروش زعفران بصورت فله اي در پاکتهاي 500 گرمي و کارتن 10 کيلوئي

قيمت هرکيلو به دلار

نوع زعفران قابل تحويل در مقصد

رديف

Call

(( زعفران پوشالي سوپر (( مانچيي

1

Call

زعفران پوشالي معمولي

2

Call

زعفران سرگل ممتاز

3

Call

زعفران سرگل معمولي

4

Call

(( زعفران دسته ي درجه يک ((حداقل 65% سرگل

5

Call

(( زعفران دسته ي معمولي (( حداقل 60% سرگل

6

Call

سفيد زعفران از نوع پوشالي

7

Call

سفيد زعفران از نوع خورد شده

8

ملاحظات : حداقل سفارشات بصورت فله ي 10 کيلوگرم خواهد بود

فروش زعفران بصورت بسته بندي در اوزان 1 تا 50 گرمي از دو نوع پوشالي سوپر و سرگل ممتاز

ملاحضات

قيمت به دلار

انواع بسته بندي و وزن هر کدام

رديف

 

 

ظرف پلي کريستال يک گرمي

1

$ زعفران2.3 گرم معادل نيم مثقال 2

 

ظرف پلي کريستال دو گرمي

2

 

 

ظرف پلي کريستال سه گرمي

3

 

 

ظرف پلي کريستال چهارگرمي

4

$ زعفران 4.6 گرم معادل يک مثقال 3.6

 

ظرف پلي کريستال پنج گرمي

5

 

 

ظرف پلي کريستال شش گرمي

6

زعفران يک و نيم مثقال معادل 7 گرم

 

ظرف پلي کريستال هفت گرمي

7

 

 

ظرف پلي کريستال هشت گرمي

8

$ زعفران 9.2 گرم معدل 2 مثقال 6.3

 

ظرف پلي کريستال نه گرمي

9

 

 

ظرف پلي کريستال ده گرمي

10

 

 

ظرف پلي کريستال يازده گرمي

11

$ زعفران 13.8 گرم معادل 3 مثقال 10

 

ظرف پلي کريستال چهارده  گرمي

12

$زعفران 18.4 گرم معادل 4 مثقال 12.5

 

ظرف پلي کريستال هيجده  گرمي

13

 

 

ظرف پلي کريستال بيست گرمي

14

 $زعفران 23 گرم معادل 5 مثقال 14

 

ظرف پلي کريستال بيست و پنج گرمي

15

 

 

ظرف پلي کريستال سي گرمي

16

 $ زعفران 36.8 گرم معادل 8 مثقال 22

 

ظرف پلي کريستال سي و پنج گرمي

17

 

 

ظرف پلي کريستال چهل گرمي

18

 $ زعفران 46 گرم معادل 10 مثقال 28.5

 

ظرف پلي کريستال چهل و پنج گرمي

19

 

 

ظرف پلي کريستال  پنجاه گرمي

20

 

 

ظرف فلزي نقش خاتم يک اونسي 28.35 گرمي

21

 ظرف فلزي نقش خاتم يك سوم اونسي
9.5 گرم 
12 $

 

ظرف فلزي نقش خاتم نيم اونسي 14.2 گرمي

22

ملاحضات : حداقل سفارشات بصورت بسته بندي 1000 بسته خواهد بود

بازگشت به صفحه اصلي